Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Publikováno: 1.3.2018 | Autor: admin

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.   

Jedná se o službu sociální prevence podle §62 zákona č.108/2006 Sb. Je poskytována bezplatně a může být poskytována i anonymně. Informace o NZDM, nabízených službách a podmínkách užívání služby poskytne sociální pracovník, vedoucí klubu a pracovníci v sociálních službách.

Nízkoprahové zařízení T-klub je registrovanou sociální službou od 1. 9. 2013 a poskytovalo službu jedincům ve věku 6-26 let. Od 1. 10. 2015 se NZDM rozdělilo na 2 pracoviště T-klub určený mladým lidem ve věku 12-26 let a Amari klub určený dětem ve věku 6- 11let. Obě pracoviště poskytují své služby jak v ambulantní, tak terénní formě.       

Identifikátor služby: 6363165

Vedocuí služby: Mgr. Adéla Galbavá, mobil 775 708 087

 

Poslání služby

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež T-klub a Amari klub je poskytovat podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům. Podpořit je v rozvoji jejich vlastní osoby, pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit čas a předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy aj., jemuž jsou v dnešní době všichni vystaveni.

Cíle služby NZDM T-klub a Amari klub je, aby uživatelé:

 • uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
 • získali kompetence pro řešení svých potíží,
 • uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 • rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti,
 • uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání,
 • ujasnili si očekávání od budoucnosti,
 • uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy,
 • měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou,
 • získali pomoc v akutní krizové životní situaci,
 • mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování

Okruh osob

Děti a dospívající, kteří pobývají v Krásné Lípě a okolí, jsou ohrožení společensky nežádoucími jevy, zažívající nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky nebo konfliktní společenské situace. Dále pak osoby, které nejsou nebo nemohou být zapojeni do standartních volnočasových aktivit, mají specifický životní styl, který může vést ke konfliktu se společenskými normami, nebo upřednostňují pasivní trávení volného času.

 

Věk uživatelů

Amari klub         6-11 let

T-klub                 12-26 let

 

Dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy   stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Negativní vymezení, služba není poskytována těmto osobám:

 • Osoby pod vlivem PAL (alkohol,drogy)

 • Osoby, jejichž specifické potřeby zabraňují poskytování služby

 • Osoby, které nespadají do cílové skupiny

 • Osoby, které potřebují jiný typ soc.služby

Základní nabídka služeb podle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách podle §62 podle odstavce 1

   

1)      VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI                                             

 •  Podpora při přípravě do školy

- nejedná se o doučování, ale například o pomoc při přípravě do školy, referát nebo s domacím úkolem
- jedná se o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 • Rozvoj kompetencí

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výtvarné činnosti, vaření, práce s PC, společenské hry a aktivity, nabádání uživatele k vlastnímu řešení problému)

 • Volnočasová aktivita

poskytnutí podmínek pro bezpečné a smysluplné trávení volného času
- pestrá nabídka volnočasových aktivit

 • Podpora vlastní iniciativy

podpora uživatele při činnostech, které sám navrhne 

 

 

2)      ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

- umožňuje lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí a nabízí možnosti většího zapojení uživatelů služeb do tohoto prostředí. Příklady: Akce pro veřejnost, den otevřených dveří, kulturní akce, besedy, výměnné výjezdy do zahraničí. Společné akce s uživateli jiných zařízení nebo jiných organizací, kteří nežijí v sociálně vyloučené lokalitě. Výlety mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Účast uživatelů na kulturních akcích.

 • kulturní akce a výjezdy
  - akce a výjezd, které se konají mimo přirozené prostředí klientů a umožňují tak lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • situační intervence
  - je situace, která vznikne sama o sobě
  - pracovník na tuto situaci reaguje a poskytuje klientovi/klientům zpětnou vazbu
  - jedná se o situace týkající se skupiny, vztahů ve skupině

 

3)      SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • Kontaktní práce

- pracovník cíleně navazuje rozhovor nebo jinou činnost za účelem společného hledání cíle využití služby, mapování uživatelovi situace a pomáhá k navázání hlubšího vztahu a získání důvěry mezi pracovníkem a uživatelem

 • Poradenství

- vyslechnutí, zorientování a nalezení cesty řešení v následujících oblastech: škola, vztahy, psychoaktivní látky, práce, bydlení, finance, zdraví

 • Případová práce

vše co se týká individuálního plánu uživatele (dále jen IP)
- individuální setkávání s klientem, musí mít jasnou strukturu

 • Skupinová práce

- cílená aktivita poskytovaná skupin, která rozvíjí jejich psychosociální dovednosti v rámci skupiny ( například komunikace, řešení konfliktů, sebepoznávání, relaxace)

 • Socioterapeutické činnosti

- Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, besedy, přednášky, prevence

 • Situační intervence

- je situace, která vznikne sama o sobě
- pracovník na tuto situaci reaguje a poskytuje klientovi/klientům zpětnou vazbu
- jedná se o situace spojené s porušením pravidel klubu, nebo poskytnutí zpětné vazby ke klientovi

 

 

4)      POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 • informační servis

-          poskytujeme specifické informace ústně nebo předáním informačních letáčků

-          jedná se zejména o témata škola, drogy, sex, , zdravotní témata apod.

 • zprostředkování kontaktu s institucí ve prospěch klienta

-          realizuje pracovník za přítomnosti nebo ve spolupráci s klientem

-          kontaktuje instituci ve prospěch klienta, pouze s jeho souhlasem

 • doprovod

-          doprovod klienta do jiné instituce

 • upevnění kontaktu s rodinou

-          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 

Forma služby:

Ambulantní, terénní

Adresa:                                                         Adresa:

NZDM T-klub                                                   NZDM Amari

Nemocniční 1093/40,                                     Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa                                       407 46 Krásná Lípa

 

Kapacita služby

 

 

a)      Kapacita služby  T-klub:

Okamžitá kapacita ambulantní formy:                

Individuální práce – 2                                  

Skupinová práce- 14  

                       

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM T-klub je poskytována v budově bývalé kotelny, která prošla na přelomu roku 2018/2019 celkovou rekonstrukcí a bylo přistaveno 1. patro. V přízemí jsou k dispozici 3 toalety, úklidová místnost a sklad pomůcek. Prostor je vybaven barovým pultem s kuchyňskou linkou, která slouží jako zázemí pro pracovníky. Před barovým pultem jsou počítače pro klienty. V prostoru klubu jsou umístěný dva menší stoly pro rozhovory klientů a jeden velký pracovní stůl. Na klubu je k dispozici sedací souprava s konferenčním stolkem, nad nímž je umístěna TV s internetem a playstation. V prostoru je dále k dispozicistolní fotbálek a stolní tenis. Do prvního patra vede schodiště, kde je umístěna plošina pro vozíčkáře. V prvním patře je sklad pomůcek, kontaktní místnost a kancelář pro pracovníky. na pravé straně je taneční sál, který je rozdělen posuvnou stěnou na taneční sál a hudební zkušebnu. Vsále je projektor, hudební reproduktory a osvětlení. V hudební zkušebně jsou k dispozici klávesy, dvě kytary, mikrofony, mixážní pult, reprobedny a další hudební vybavení.

Otevírací doba

Pondělí                       13.00 – 19.00            

Úterý                          13.00 – 19.00

Středa                         13.00 – 19.00            

Čtvrtek                       13.00 – 19.00

Pátek                          13.00 – 19.00            

Sobota                        13.00 – 19.00 

 

a)      Kapacita služby Amari klub

 

Okamžitá kapacita ambulantní formy:

Individuální práce - 2

Skupinová práce – 14

 

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub je poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. V otevírací době klubu jsou k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je vybavena stoly, židlemi, skříněmi, televizí, xboxem, projektorem a reproduktory. Pro skladování pomůcek je k dispozici sklad. Malá učebna slouží jako kontaktní místnost a jsou v ní pořádány aktivity pro menší počet klientů.

Otevírací doba

Pondělí                       12.00 – 17.00            

Úterý                          12.00 – 17.00

Středa                         12.00 – 17.00            

Čtvrtek                       12.00 – 17.00

Pátek                          12.00 – 17.00            

 

b)     Okamžitá kapacita terénní formy

Klubový terén je realizován minimálně 1 pracovníkem v sociálních službách.

Okamžitá individuální kapacita: 1

Okamžitá skupinová kapacita: 7

 

Místo poskytování terénní formy

Terenní forma je realizována v přirozeném prostředí našich uživatelů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

 

 

Čas poskytování terenní formy

Poskytování terenní formy není přesně časově vymezeno. Realizují ho pracovníci ambulantní formy na základě:

1)      dlouhodobě snížené návštěvnosti klubu

- návštěvnost klubu není konzistentní, v některých ročních obdobích, jako jsou letní prázdniny, dochází k jejich poklesu

2)      potřeb klientů

- někteří uživatelé mají zájem o doprovod do jiné instituce nebo využívají možnosti, že pracovník kontaktuje instituci v jejich prospěch

- někteří uživatelé mají zájem o účast na sportovních, preventivních, společenských a jiných akcích

 

Terénní formu je možno poskytnou mimo otevírací dobu klubu, na základě individuální dohody mezi uživatelem a pracovníkem. Ve výjimečných případech je možno terénní formu poskytnout také v neděli. Jedná se zejména o výjezdy s preventivní tématikou.

 

 

 

T-klub:

Otevírací doba

Pondělí 13.00 – 19.00
Úterý 13.00 – 19.00
Středa 13.00 – 19.00
Čtvrtek 13.00 – 19.00
Pátek 13.00 – 19.00
Sobota 13.00 – 19.00

                     

Amari klub

Otevírací doba

Pondělí 12.00 – 17.00
Úterý 12.00 – 17.00
Středa 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pátek 12.00 – 17.00

 

Čas poskytování klubového terénu

Poskytování klubového terénu není přesně časově vymezeno.

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM T-klub je poskytována v budově bývaté kotelny, která prošla na přelomu roku 2018/2019 celkovou rekonstrukcí a bylo přistaveno 1. patro. V přízemí jsou k dispozici 3 toalety, úklidová místnost a sklad pomůcek. Prostor je vybaven barovým pultem s kuchyňskou linkou, která slouží jako zázemí pro pracovníky. Před barovým pultem jsou počítače pro klienty. V prostoru klubu jsou umístěny dva menší stoly pro rozhovory klientů a jeden velký pracovní stůl. Na klubu je k dispozici sedací souprava s konferenčním stolkem, nad nímž je umístěna TV s internetem a playstation. V prostoru je dále k dispozici stolní fotbálek a stolní tenis. Do prvního patra vede schodiště, kde je umístěna plošina pro vozíčkáře. V prvním patře je sklad pomůcek, kontaktní místnost a kancelář pro pracovníky. Na pravé straně je taneční sál, který je rozdělen posuvnou stěnou na taneční sál a hudební zkušebnu. V sále je projektor, hudební reproduktory a osvětlení. V hudební zkušebně jsou k dispozici klávesy, dvě kytary, mikrofony, mixážní pult, reprobedny a další hudební vybavení.

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub je poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. V otevírací době klubu jsou k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je vybavena stoly, židlemi, skříněmi, televizí, xboxem, projektorem a reproduktory. Pro skladování pomůcek je k dispozici sklad. Malá učebna slouží jako kontaktní místnost a jsou v ní pořádány aktivity pro menší počet klientů.

Místo poskytování terenní formy

terenní forma je realizováno v přirozeném prostředí našich klientů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

Zásady

 • Anonymita

                – uživatel nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám 

                   nechce.

 • Dobrovolnost

                 – není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení

                 - uživatel se nemusí zapojovat do činnosti, pokud sám nechce

 • Přístupnost

                – časová a prostorová dostupnost služby

                -  může ji využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny

 • Vnímání individuality uživatele

               – služba je poskytována s ohledem na potřeby a osobnost každého jedince

 • Flexibilita služeb a pracovníků

               – pracovníci poskytovanou službu neustále hodnotí a v závislosti na potřebách

                     uživatelů a jejich dalšímu vývoji, upravují i způsob a podobu poskytování  

                 služby

 • Respektování lidských práv, základních svobod člověka a lidské důstojnosti
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti
 • Bezpečný prostor

               – zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace a předsudků

 • Bezplatnost

               – služby jsou poskytovány zdarma.

 • Odbornost a profesionální přístup pracovníků s důrazem na jejich další vzdělávání
 • Dodržování standardů kvality sociálních služeb

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Mgr. Adéla Galbavá

Mgr. Galbavá Adéla

vedoucí sociální služby
sociální pracovnice

Kateřina Ječná DiS.

Ječná Kateřina DiS.

pracovnice v sociálních službách

Eva Rozsypalová

Rozsypalová Eva

pracovnice v sociálních službách

Hedvika Poupová

Poupová Hedvika

pracovnice v sociálních službách

Miroslav Trifanov

Trifanov Miroslav

pracovník v sociálních službách

Gabriela Maškarincová

Maškarincová Gabriela

pracovnice v sociálních službách

Bc. Renata Svobodová

Bc. Svobodová Renata

Pedagogická pracovnice