Veřejný závazek Osobní asistence

Veřejný závazek Osobní asistence
Publikováno: 1.1.2019 | Autor: admin

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

 

Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

   

Identifikátor: 5321665

Vedoucí služby: JUDr. Miloš Hanzlíček, mobil 777 925 302

  

Posláním Osobní asistence (OA) je umožnit osobám se sníženou soběstačností žít běžný život v jejich přirozeném prostředí a podle jejich individuálních potřeb.

 

Cílem osobní asistence je podpora klienta takovým způsobem, aby mohl žít ve své domácnosti, v prostředí, které zná a je tam spokojen, jehož základní potřeby jsou naplněny a který se v souladu se svými potřebami zapojuje do života kolem sebe.

 Cílová skupina

     Uživatelem služby je osoba se sníženou soběstačností, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se o:

 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, jiné druhy stařecké demence)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s postižením po úrazu, po nemoci)
 • senioři

 

Věk uživatelů:

mladší děti (7-10), starší děti (11-15), dorost (16-18),  mladí dospělí 19-26, dospělí 27-64, mladší senioři 65-80, starší senioři nad 80,

 

Základní činnosti Osobní asistence:

 

1)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

2)      pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

        

3)      pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití,

 

4)      pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • nákupy a běžné pochůzky,

 

5)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora      při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,                                   
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

6)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 

7)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

     V rámci služby Osobní asistence je bezplatně poskytováno základní sociální poradenství.

Forma služby

 

Terénní    

     Je poskytována osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci docházejí do domácnosti uživatele a poskytují službu v rozsahu, kvalitě a za podmínek sjednaných ve „Smlouvě o poskytování Osobní asistence“ dle individuálních potřeb uživatele.

 

 

Kapacita služby   

 

     Oakmžitá kapacita je  4

 

Službu poskytujeme dětem od 7 let, dospělým a seniorům ve všední dny od 8 do 20 hodin. Individuálně lze dohodnout jiný termín (víkend, svátek).

Působnost služby:

Šluknovský výběžek - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.

Zásady poskytování služby:

 

 • Službu poskytujeme na základě Standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem pracovníků organizace Kostka Krásná Lípa p.o..
 • Respektujeme jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, rasu, etnickou příslušnost, či náboženské vyznání (respektujeme individuální postoje uživatelů služby v různých oblastech jejich života).
 • Respektujeme právo na jejich soukromí.
 • Klademe důraz na svobodu volby uživatelů (podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby, v maximální možné víře respektujeme přání uživatelů).
 • Poskytování služeb se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů (respektování jedinečnosti každého klienta, vycházíme tak z jeho potřeb, představ, schopností i možností).
 • Podporujeme vzájemnou komunikaci s důrazem na důvěrnost sdělení (zachováváme mlčenlivost o osobních a citlivých údajích).
 • Uživatelé mají právo na bezplatné poskytování základního sociálního poradenství.
 • Uživatelé jsou pro nás rovnocenní partneři.
 • Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci.
 • Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování.
 • OA zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků.
 • Pružnost, flexibilita, a vzdělávání týmu je samozřejmostí.

Kontaktní údaje:

 

Telefon:  777 925 302 – vedoucí služby, sociální pracovník JUDr. Miloš Hanzlíček

          

Email:     hanzlicek@komunitnicentrum.com

Adresa:   Kostka Krásná Lípa, p. o.

               Masarykova 1094/4

               407 46 Krásná Lípa

               www.komunitnicentrum.com

Cena služby je od 100Kč do 120 Kč za hodinu dle rozsahu služby za den. Službu je možno hradit i z příspěvku na péči. Na základě poskytnutých asistencí je uživateli vystavena faktura podle odpracovaných hodin asistenta.